ნავიგაცია
 • პაციენტის მოვლის საშუალებები
 • სახარჯი მასალები
 • ლაბორატორიული პროდუქცია
 • სამედიცინო აპარატურა/ავეჯი
 • მაღალტექნოლოგიური აპარატურა და მასალები

კატეგორია
 • ანალიზატორები
 • მიკროსკოპები
 • ცენტრიფუგები
 • ლაბორატორიული სახარჯი მასალები
 • გლუკომეტრები
 • ჰემომეტრი
 • ლაბოლატორიული ხელსაწყო
 • ლაბორატორიული დამხმარე აღჭურვილობა
 • ბიოუსაფრთხოება

ფასი
0.05
11500